RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Regionalne w Iłży, ul. Błazińska 1, 27 100 Iłża, tel: 486162929, e-mail:muzeum.ilza@onet.eu
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Pan Jacek Pypeć), z którym będzie można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Muzeum Regionalne w Iłży, ul. Błazińska 1, 27 100 Iłża lub e-mail: muzeum.ilza@onet.eu.
 1. Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) lit. c), w szczególności tylko wtedy gdy:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (realizacja przez MUZEUM w Iłży zadań, wynikających wprost z przepisu prawa, lub określonych zadań statutowych).

4. Odbiorcami danych mogą być w szczególności:

 • podmioty z którymi zawarto umowy powierzenia danych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

5. Prawa osób, których dotyczą dane osobowe:

 • prawo dostępu do danych osobowych;

 • prawo do sprostowania danych osobowych;

 • prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych;

 • prawo do cofnięcia zgody, w jednym lub większej liczbie celów;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełniania obowiązków prawnych Administratora.

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Realizacja praw dotycząca Twoich danych osobowych przetwarzanych przez

MUZEUM REGIONALNE w Iłży

W związku z tym, że posiadamy Twoje dane przysługują Ci prawa związane z ich przetwarzaniem wynikające z przepisów Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące trybu zgłaszania i realizacji żądań realizacji Twoich praw.

Zgłoszenie żądania realizacji praw odnośnie przetwarzania danych osobowych możesz zrobić na kilka sposobów:
– drogą tradycyjną na adres: Muzeum Regionalne w Iłży, ul. Błazińska 1
– drogą elektroniczną:  na adres mailowy:………muzeum.ilza@onet.eu….…………………….
– osobiście w naszej placówce

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, (art. 21 RODO)
-prawo do wycofania zgody, (art. 7 RODO)
-prawo dostępu do Twoich danych osobowych, (art. 15 RODO)
-prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, (art. 16 RODO)
-prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania, (art. 17 RODO)
-prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, (art. 18 RODO)
-prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. (art. 20 RODO)
-informujemy, że Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. (art. 22 RODO)

Aby móc przyjąć Twój wniosek i móc go przeanalizować, a także przygotować na niego odpowiedź musimy wiedzieć: (wzór wniosku w załączniku)
kim jesteś,
z jakiego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać,
jaki jest preferowany kanał kontaktu zwrotnego,

Termin realizacji:
Realizacja wniosku nastąpi bez zbędnej zwłoki, w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku. W przypadku wydłużenia tego terminu zostaniesz odrębnie o tym poinformowany z podaniem przyczyny wydłużenia tego terminu. Maksymalny termin realizacji nie będzie jednak dłuższy niż 3 miesiące od daty otrzymania wniosku. (art. 12 pkt 3. RODO)

Koszty realizacji Twoich praw:
Realizacja praw osób, których dane dotyczą jest bezpłatna. W przypadku prawa dostępu do danych, zastrzegamy sobie jednak zgodnie z przepisami prawa, możliwość pobrania opłaty za kolejne kopie danych będące wynikiem realizacji prawa wynikającego z art. 15 pkt 3. RODO.

Każde Twoje zgłoszone żądanie zostanie zrealizowane:
Każde zgłoszone żądanie zostanie przekazane do analizy naszego Inspektora Ochrony Danych, jej wynikiem będzie odpowiedź dot. jego realizacji, którą od nas otrzymasz.
Jednocześnie chcemy poinformować, że wynikiem analizy może być odmowa realizacji zgłoszonego żądania w przypadku, gdy okaże się ono niezasadne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Załącznik:

Szablon wniosku