Regulamin zwiedzania muzeum

REGULAMIN OPŁAT I ZWIEDZANIA MUZEUM REGIONALNEGO W IŁŻY

 

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. zarządzam co następuje:

&1

Ustala się opłaty za bilet wstępu na wystawy do Muzeum Regionalnego w Iłży w następującej wysokości:

 1. Opłata za wstęp do Muzeum wynosi:
  • 8.00 zł brutto za normalny bilet wstępu;
  • 5.00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu
  • 5.00 zł brutto bilet ulgowy dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
 1. W poniedziałki wstęp do Muzeum jest nieodpłatny.

 

&2

Bilety ulgowe przysługują:

1) Uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europ (EFTA).

2) Emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) Nauczycielom szkół podstawowych, ponadpodstawowych ,artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

4) Osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

5) Kombatantom.

6) Posiadaczom Karty Dużej Rodziny

7) Osoba chcąca skorzystać z ulgi zobowiązana jest także do okazania dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego stwierdzenie tożsamości.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są dokumenty potwierdzające uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017r:

&3

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum Regionalnego w Iłży przysługuje:

1) Osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militarii, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

2) Pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

3) Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4) Posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);

5) Dzieciom do lat 7.

6) Opłaty za wstęp do Muzeum regionalnego są pobierane  w kasie Muzeum  Regionalnego w Iłży  przez okres całego roku – przez pracowników Muzeum Regionalnego w Iłży lub inne osoby na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora MuzeumPotwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet wstępu lub dowód fiskalny (paragon, faktura itp.).

7) W Muzeum Regionalnym w  w Iłży istnieje możliwość płatności gotówką i/lub kartą płatniczą.

8) Muzeum Regionalne w Iłży  udostępniania Muzeum wg Regulaminu zwiedzania.

&4

Ustala się opłaty za dodatkowe usługi świadczone zwiedzającym przez Muzeum

 

 1. Za wynajęcie przewodnika w języku polskim po ekspozycjach stałych lub czasowych – 50.00 zł brutto
 2. Za wynajęcie przewodnika po ruinach zamku – 100.00 zł brutto od grupy
 3. Za wynajęcie przewodnika po mieście (do 1,5 godz.) -150.00 zł brutto od grupy
 4. Opłaty za lekcję muzealną 100 zł. brutto od grupy
 5. Grupy wynajmujące przewodnika lub uczestniczące w lekcjach muzealnych powinny liczyć minimum 10 a maksimum 20 osób.

 

&5

1.Traci moc zarządzenie  nr 2/2016 z dnia 24.06.2016 r.

&6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4.01.2023 r.

 

 

 

Iłża dnia 4.01.2023 r.

REGULAMIN

Zwiedzania Muzeum Regionalnego w Iłży

 

 

 1. Grupy zorganizowane mogą zwiedzać muzeum tylko z przewodnikiem
 2. Za grupę zorganizowaną uważa się minimum 10 osób
 3. Ze względu na bezpieczeństwo zbiorów oraz w trosce o zabytki w małych pomieszczeniach muzeum grupa zwiedzająca muzeum może liczyć maksymalnie 25 osób.
 4. Na ekspozycję zabrania się wnoszenia dużych toreb, plecaków, jedzenia i picia, wprowadzania zwierząt.
 5. Muzeum świadczy usługi przewodnickie po ekspozycji stałej i wystawach czasowych. Za oprowadzanie turystów przez przewodnika nie pobiera opłaty.
 6. Ekspozycję można zwiedzać w godzinach ustalonych Zarządzeniem Dyrektora po opłaceniu biletu wstępu.
 7. Wstęp do Muzeum dla grup zorganizowanych możliwy jest na godzinę przed zamknięciem Muzeum.
 8. Zwiedzający zobowiązani są do opuszczenia Muzeum 1 godzinę przed zamknięciem Muzeum.
 9. Grupy musza posiadać opiekunów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników.
 10. W Muzeum możliwa jest rezerwacja zwiedzania.