RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Regionalne w Iłży, ul. Błazińska 1, 27 100 Iłża, tel: 486162929, e-mail:muzeum.ilza@onet.eu
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Pan Jacek Pypeć), z którym będzie można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Muzeum Regionalne w Iłży, ul. Błazińska 1, 27 100 Iłża lub e-mail: muzeum.ilza@onet.eu.
 1. Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) lit. c), w szczególności tylko wtedy gdy:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (realizacja przez MUZEUM w Iłży zadań, wynikających wprost z przepisu prawa, lub określonych zadań statutowych).

4. Odbiorcami danych mogą być w szczególności:

 • podmioty z którymi zawarto umowy powierzenia danych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

5. Prawa osób, których dotyczą dane osobowe:

 • prawo dostępu do danych osobowych;

 • prawo do sprostowania danych osobowych;

 • prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych;

 • prawo do cofnięcia zgody, w jednym lub większej liczbie celów;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełniania obowiązków prawnych Administratora.

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.