Regulamin zwiedzania baszty zamkowej

REGULAMIN OPŁAT I ZWIEDZANIA BASZTY ZAMKOWEJ W IŁŻY

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. zarządzam co następuje:

 

pkt. 1

Ustala się opłaty za bilet wstępu na basztę zamkową w Iłży w wysokości:

 1. Opłata za wstęp na basztę wynosi:
  • 5.00 zł brutto za normalny bilet wstępu
  • 3.00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu
  • 3.00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
  • 1.00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu dla mieszkańców gminy Iłża

pkt. 2

Bilety ulgowe przysługują:

1) Uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europ (EFTA).

2) Emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

3) Nauczycielom szkół podstawowych, ponadpodstawowych ,artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

4) Osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.

5) Kombatantom.

6) Rodzinom posiadającym Kartę Dużej Rodziny.

7) Osoba chcąca skorzystać z ulgi zobowiązana jest także do okazania dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego stwierdzenie tożsamości.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są dokumenty potwierdzające uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r.

pkt. 3

Zwolnienie z opłaty za wstęp na basztę zamkową w Iłży przysługuje:

1) Osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militarii, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

2) Pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów.

3) Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS).

4) Posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305).

5) Dzieciom do lat 7.

6) Opłaty za wstęp do Baszty zamkową są pobierane  w kasie Muzeum  Regionalnego w Iłży  przez okres całego roku – przez pracowników Muzeum Regionalnego w Iłży lub inne osoby na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora MuzeumPotwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet wstępu lub dowód fiskalny (paragon, faktura itp.).

7) Na baszcie zamkowej w Iłży istnieje możliwość płatności gotówką i/lub kartą płatniczą.

8) Muzeum Regionalne w Iłży  udostępniania Basztę zamkową wg Regulaminu zwiedzania.

pkt. 4

1.Traci moc zarządzenie  nr 4/2019 z dnia 10.04.2019 r.

pkt. 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30.04.2020 r.

Iłża dnia 30.04.2020

 

Regulamin zwiedzania baszty zamkowej w Iłży

 

Grupy zorganizowane mogą zwiedzać basztę tylko z przewodnikiem.

 1. Za grupę zorganizowaną uważa się minimum 10 osób.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających oraz w trosce o zabytki na tarasie widokowym może przebywać jednorazowo maksymalnie 30 osób.
 3. Na basztę zabrania się wnoszenia dużych toreb, plecaków, jedzenia , alkoholu, wprowadzania zwierząt.
 4. Baszta zamkowa czynna jest dla zwiedzających w okresie od 1 maja do 30 września.

w następujących godzinach:

Poniedziałek: nieczynne

Wtorek – Czwartek: 10.00 – 17.00

Piątek: 11.00 – 18.00

Sobota 14.00 – 19.00

Niedziela 12.00 – 19.00

W uzasadnionych wypadkach ze względu na natężenie ruchu turystycznego lub odbywające się imprezy, baszta może być otwarta w innych godzinach.

Opłaty za usługi przewodnickie:

za przewodnika po ruinach zamku –  50,00 zł od grupy

za przewodnika po mieście (do 1,5 godz.) – 100 zł – od grupy

Ważne informacje:

– prosimy o zamawianie przewodnika przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem

– rezerwację  należy potwierdzić lub odwołać na 3-4 dni przed terminem

– aby otrzymać Fakturę VAT, prosimy o podawanie danych do faktury (nazwa instytucji, adres z kodem pocztowym, NIP) podczas dokonywania telefonicznej rezerwacji