Regulamin zwiedzania muzeum – uaktualnienie 04.05.2021

W związku z obowiązującymi obostrzeniami COVID-19, wynikającymi z  rozporządzeń  Rządu RP, od 5 maja 2021r. obowiązuje nowy regulamin zwiedzania. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią:

MRI/0/3/2021

Zarządzenie nr 3/2021 z dnia 4.05.2021 r w sprawie

Regulaminu zwiedzania Muzeum Regionalnego w Iłży im. Adama Bednarczyka  w Iłży

w związku z pandemią COVID-19

1

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 159 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych uszczegóławia się obowiązujący regulamin zwiedzania Muzeum.

Regulamin obowiązuje do odwołania przez Dyrektora Muzeum.

W zakresie nieuregulowanym w sposób szczególny niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu zwiedzania Muzeum Regionalnego w Iłży

2

Udostępnia się do zwiedzania Muzeum Regionalne w Iłży dla turystów indywidualnych oraz grup zorganizowanych.

3

1.Muzeum jest czynne dla zwiedzających w godzinach:

poniedziałek- piątek 9.00 – 15.00

sobota – 14.00 – 18.00

niedziela -14.00 – 18.00

4

Osoby zwiedzające Muzeum mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maski ochronnej

Wyłączone z tego obowiązku są:

dzieci wymagającymi opieki (do 4 roku życia),

Osoby zwiedzające Muzeum mają obowiązek dezynfekcji rąk płynem odkażającym bądź założenia rękawiczek.

Osoby zwiedzające Muzeum powinny zachować między sobą odległość minimum 2 m

Wyłączeni z tego obowiązku są:

rodzice z dziećmi wymagającymi opieki ( do 13 roku życia)

osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące

osoby niepełnosprawne, nie mogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

5

Obowiązuje limit turystów w ciągu jednego wejścia. Limit wynosi:

sale wystaw stałych -2 osoby

sala wystaw czasowych -4 osób.

dziedziniec Muzeum – 10 osób

Limit stwarza możliwość przestrzegania przepisów rozporządzenia  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Sprzedaż będzie się odbywała tylko w kasie biletów ,przy kasie może stać 1 osoba.

6

Podstawą wejścia do Muzeum jest posiadanie ważnego biletu.

Za wstęp do Muzeum ustanawia się:

– bilet normalny w wysokości 5 zł.

– bilet ulgowy w wysokości 3 zł.

– bilet Karta Dużej Rodziny- bilet ulgowy

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuję zgodnie z regulaminem:

  1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orla Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem, Zasłużony Kulturze Gloria Artis
  2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
  3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony zabytków (ICOMOS), Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce (SMWPP), Stowarzyszenia Muzealników Polskich (SMP)

Dzieciom do lat siedmiu,

Posiadaczom Karty Polaka.

Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu.